بیمه ثالث :  به ازای هر یک میلیون تومن 16.000 تومن هدیه نقدی

بیمه بدنه : به ازای هریک میلیون تومن 52.000 تومن هدیه نقدی

بیمه آتش سوزی مسکونی :به ازای هر یک میلیون تومن 130.000 تومنهدیه نقدی

بیمه آتش سوزی اداری-تجاری : به ازای هر یک میلیون تومن  79.000 تومن هدیه نقدی 

بیمه مسولیت : به ازای هر یک میلیون تومن 130.000 تومن هدیه نقدی

و کلی هدایای نقدی  دیگه برای  تو ...